Wiki Thai

27 มหา สนิท 09/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ มหา สนิท บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: เพลงมหาสนิท, มหาสนิท ภาษาอังกฤษ, 1 โค ริน ธ์ 11: 23 26

มหา สนิท

รูปภาพสำหรับคำหลัก: มหา สนิท

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ มหา สนิท

มหา สนิท

1. พิธีมหาสนิท – FollowHisSteps.com

พิธีมหาสนิท – FollowHisSteps.com พิธีมหาสนิท … พิธีนี้เกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเสวยพระกระยาหารมื้อสุดท้ายกับสาวก 12 คน หรือที่ภาษาอังกฤษเรียก The Lord Supper or the Last Supper. พิธี …

มีคำถามว่าคริสตชนจะร่วมมหาสนิทถึงเมื่อไหร่ คำตอบสุดท้ายคือ พิธีมหาสนิทจะทำต่อๆไปจนกว่าพระคริสต์เสด็จกลับมา (1โครินธ์ ๑๑:๒๖) ดังนั้นมหาสนิทไม่ใช่เป็นการมองย้อนกลับไปที่อดีตเท่านั้น แต่เป็นการมองไปในอนาคตด้วยความหวังถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วย โดยยึดถือ พระวาทะของพระเยซูที่ตรัสกับบรรดาสา…

มหา สนิท

2. 1 โครินธ์ 11 | TH1971 พระคัมภีร์ | YouVersion – Bible.com

1 โครินธ์ 11 | TH1971 พระคัมภีร์ | YouVersion – Bible.com การถือพิธีมหาสนิทที่ผิดวิธี. 17ในการให้คำสั่งต่อไปนี้ ข้าพเจ้าชมท่านไม่ได้ คือว่าการประชุมของท่านนั้นมักจะได้ผลเสียมากกว่าผลดี 18ประการแรก ข้าพเจ้าได้ยินว่า …

การถือพิธีมหาสนิทอย่างไม่สมควร

มหา สนิท

3. ขั้นตอนของการเฉลิมฉลองพิธีมหาสนิท – Wattana Church

ขั้นตอนของการเฉลิมฉลองพิธีมหาสนิท – Wattana Church 3 ขั้นตอนเพื่อการลิมฉลองพิธีมหาสนิท. I. การไตร่ตรองฝ่ายจิตวิญญาณ. ก. ไตร่ตรองเรื่องการเสียสละของพระคริสต์. 1. ความเป็นจริงของการ …

ซึ่งพระองค์ทรงซื้อให้เราโดยโลหิตของพระองค์ เช้าวันนี้เมื่อเราเตรียมจิตใจของเราสำหรับการเฉลิมฉลองพิธีมหาสนิท ข้าพเจ้าต้องการให้เราพิจารณา 3 1ขั้นตอนที่สำคัญซึ่งเราต้องพิจารณาก่อนที่เราจะสามารถร่วมพิธีมหาสนิทได้อย่างจริงใจ

มหา สนิท

4. พิธีมหาสนิท

พิธีมหาสนิท พิธีมหาสนิทเป็น 1 ใน 2 พิธี ที่พระเยซูสั่ง หรือกำชับไว้ให้เราทำ เพื่อเล็งถึง หรือระลึกถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา …

2. ความสำคัญของพิธีมหาสนิท

5. พิธีมหาสนิทควรเป็นแบบเปิดหรือแบบปิด? – GotQuestions.org

พิธีมหาสนิทควรเป็นแบบเปิดหรือแบบปิด? – GotQuestions.org สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับพิธีมหาสนิทพบใน 1 โครินธ์ 11:17 – 34 และส่งเสริมอย่างเปิดกว้างสำหรับการเข้าร่วมของผู้เชื่อ ทุกคนที่เป็นผู้เชื่อที่แท้จริงในพระเจ้า …

ความแตกต่างระหว่างพิธีมหาสนิท “แบบเปิด” และ “แบบปิด” นั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของคริสตจักรเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพิธีมหาสนิทและอำนาจของคริสตจักร คริสตจักรที่ประกอบพิธีมหาสนิท “แบบเปิด” เชิญชวนผู้ที่ประกาศตัวเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์ที่จะเข้าร่วมกับพวกเขาในการประกอบพธีทางศาสนานี้ คริสตจักรที่ประกอบพิธีมหาส…

6. ก้าวที่ 9 ชีวิตที่เข้าสนิทกับพระเจ้าด้วยการรับมหาสนิท (ลก22:14-23)

ก้าวที่ 9 ชีวิตที่เข้าสนิทกับพระเจ้าด้วยการรับมหาสนิท (ลก22:14-23) พระเยซูได้ทำพิธีมหาสนิทนี้โดยให้ทานขนมปังไร้เชื้อ เปรียบเทียบเป็นพระกายของพระองค์ และน้ำองุ่นเปรียบเหมือนเป็นพระโลหิตของพระองค์ เพื่อให้ระลึกถึง …

ผู้เชื่อเท่านั้นจะรับพิธีมหาสนิทได้ และรับได้ตลอดชีวิตเพื่อระลึกถึงพระเยซู

มหา สนิท

7. มหาสนิทในห้วงอวกาศ – พันธกิจมานาประจำวัน

มหาสนิทในห้วงอวกาศ – พันธกิจมานาประจำวัน … อัลดริน ได้รับอนุญาตให้นำขนมปังกับน้ำองุ่นไปทำพิธีมหาสนิทด้วย หลังจากอ่านพระคัมภีร์ เขาได้ลิ้มรสอาหารมื้อแรกซึ่งเคยเกิดขึ้นบนดวงจันทร์ …

มีสิ่งใดที่ขัดขวางคุณไม่ให้เข้าร่วมมหาสนิทด้วยใจอธิษฐานเพื่อระลึกถึงพระคริสต์ คุณรู้สึกเช่นไรเมื่อทราบว่าเพื่อนผู้เชื่อคนหนึ่งได้ประกอบพิธีมหาสนิทเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซูบนดวงจันทร์

มหา สนิท

8. มหาสนิทในพระกายและพระโลหิตของพระองค์ | พระวจนะแห่งความจริง

มหาสนิทในพระกายและพระโลหิตของพระองค์ | พระวจนะแห่งความจริง บางคนอาจถามว่า “คนที่ยังไม่บังเกิดใหม่สามารถรับพิธีมหาสนิทได้หรือไม่?” คำตอบคือ ไม่ได้ ผู้ที่ยังไม่ได้มอบหัวใจของเขาแด่พระคริสต์ไม่สามารถรับ …

    บางคนอาจถามว่า “คนที่ยังไม่บังเกิดใหม่สามารถรับพิธีมหาสนิทได้หรือไม่?” คำตอบคือ ไม่ได้ ผู้ที่ยังไม่ได้มอบหัวใจของเขาแด่พระคริสต์ไม่สามารถรับชีวิตของพระองค์ได้ เพราะว่าพิธีมหาสนิทนั้นคือการเข้าสนิทในพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ ทางเดียวที่จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้นั…

9. บทความคริสเตียน – พิธีมหาสนิท (The Lord’s Supper) เป็นพิธีในการ …

บทความคริสเตียน – พิธีมหาสนิท (The Lord’s Supper) เป็นพิธีในการ … พิธีมหาสนิทเป็นพิธีที่เกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกัน สิ่งที่พระเยซูใช้ในพิธีจึงเป็นอาหารธรรมดาที่รับประทานด้วยกันนั้นเอง แต่ใช้ให้เป็นสัญลักษณ์ …

Похоже, что вы злоупотребляли этой функцией. Она для вас теперь временно заблокирована.Если вы считаете, что эти материалы не нарушают наши Нормы сообщества, сообщите нам об этом.

มหา สนิท

10. ชุดพิธีมหาสนิท ถาดใส่แก้วน้ำองุ่น รุ่น 40 แก้ว คริสตจักร โบสถ์ …

ชุดพิธีมหาสนิท ถาดใส่แก้วน้ำองุ่น รุ่น 40 แก้ว คริสตจักร โบสถ์ … ทุกชุดทางร้านจะแถมขนมปังมหาสนิทให้อีก 1 กล่อง 100 แผ่นนะค่ะ. … รุ่น 40 แก้ว คริสตจักร โบสถ์ คริสเตียน พระเยซู พระเจ้า ถาดมหาสนิท ศีลมหาสนิท ชุดมหาสนิท.

มหา สนิท

11. ชุดพิธีมหาสนิท 2 ชั้น ถาดใส่แก้วน้ำองุ่นรวม 80 แก้ว คริสตจักร โบสถ์ …

ชุดพิธีมหาสนิท 2 ชั้น ถาดใส่แก้วน้ำองุ่นรวม 80 แก้ว คริสตจักร โบสถ์ … ทางร้านจะแถมขนมปังมหาสนิทให้อีก 2 กล่อง 200 แผ่น แก้วสแตนเลสสำรอง 4 ใบ. … แก้ว คริสตจักร โบสถ์ คริสเตียน พระเยซู พระเจ้า ถาดมหาสนิท ศีลมหาสนิท ชุดมหาสนิท.

มหา สนิท

12. มัทธิว 26:26-28,มาระโก 14:22-24,ลูกา 22:17-20 TNCV

มัทธิว 26:26-28,มาระโก 14:22-24,ลูกา 22:17-20 TNCV พิธีมหาสนิท – ขณะรับประทานอาหารพระเยซูทรงหยิบขนมปัง ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วหักส่งให้เหล่าสาวกและตรัสว่า “จงรับไปรับประทานเถิด นี่เป็นกายของเรา”

Previous

Next

มหา สนิท

13. พิธีมหาสนิทครั้งแรก – Watch Online – Superbook Video – Clip

พิธีมหาสนิทครั้งแรก – Watch Online – Superbook Video – Clip พระเยซูทรงอธิบายเรื่องพิธีมหาสนิท ขณะที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย.

Süperkitap web sitesini kullanarak, Kullanım Şartlarımızı ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.

มหา สนิท

14. พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ – Google Arts & Culture

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ – Google Arts & Culture พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ หรือพิธีมหาสนิท คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิก, อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และโปรเตสแตนต์บางคณะเรียกว่าศีลมหาสนิท เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนา.

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ หรือพิธีมหาสนิท คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิก, อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และโปรเตสแตนต์บางคณะเรียกว่าศีลมหาสนิท เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ เพื่อแสดงถึงการร่วมสนิทกับพระเยซู โดยการรับประทานขนมปัง และไวน์การประกอบพิธีมหาสนิท เพื่อให้ชาวคริสต์ระลึกถึงคุณของพระเป็นเจ้า เพื่อการประ…

มหา สนิท

15. พิธีมหาสนิทแห่งเทศกาลปัสกา ที่พระเจ้าทรงรับสั่งให้เราถือรักษา

พิธีมหาสนิทแห่งเทศกาลปัสกา ที่พระเจ้าทรงรับสั่งให้เราถือรักษา คริสตจักรของพระเจ้าถือปัสกาตามรับสั่งของพระเจ้าฝ่ายพระเยซูทรงให้คำมั่นสัญญาว่าจะทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนในขนมปังและเหล้าองุ่นปัสกาถ้าเรา …

ฝ่ายพระเยซูทรงให้คำมั่นสัญญาว่าจะทรงประทานชีวิตนิรันดร์
ให้แก่ผู้ที่มีส่วนในขนมปังและเหล้าองุ่นปัสกา
ถ้าเราเชื่อพระเยซู เราก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์
พระเยซูทรงรับสั่งให้ประชาชนของพระองค์ถือปัสกา
ตามพระบัญญชาของพระเจ้า ทั้งเปโตรและยอห์นจึงพากันถือปัสกา
ส่วนอัครทูตเปาโลที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย…

มหา สนิท

16. พิธีมหาสนิทและเยี่ยมผู้สูงอายุ – Thailand Adventist Mission

พิธีมหาสนิทและเยี่ยมผู้สูงอายุ – Thailand Adventist Mission ขอบคุณพระเจ้า วันสะบาโตนี้ โบสถ์ล้องอ้อมีการจัดพิธีล้างเท้าและมหาสนิท …

ขอบคุณพระเจ้า วันสะบาโตนี้ โบสถ์ล้องอ้อมีการจัดพิธีล้างเท้าและมหาสนิท และช่วงบ่ายศิษยาภิบาลได้นำพี่น้องเยี่ยมเยียนและประกอบพิธีมหาสนิทให้กับผู้สูงอายุตามบ้าน อ.ชามี อัฐกิจ และพ่ออุ้ย พุตร นิยมกิจ อายุ 106 ปี ซึ่งเดินทางมาโบสถ์ไม่สะดวก สรรเสริญพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร อาเมน

17. หน้าแรก – ร้านหนังสือคริสเตียน Online [Engine by iGetWeb.com]

หน้าแรก – ร้านหนังสือคริสเตียน Online [Engine by iGetWeb.com] ฿2,490.00 หยิบใส่ตะกร้า. ชุดพิธีศีลมหาสนิท รุ่นสีทองถาดขนมปังมหาสนิท ในชุดประกอบด้วยถาด + ฝาปิดทุกอย่างเป็นสแตนเลสสีทอง …

ชุดพิธีศีลมหาสนิท รุ่นสีทองถาดขนมปังมหาสนิท ในชุดประกอบด้วยถาด + ฝาปิดทุกอย่างเป็นสแตนเลสสีทองเนื้อห……

มหา สนิท

18. พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ – NiNa.Az

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ – NiNa.Az พระวรสารนักบุญมัทธิว. การ​ทรง​ตั้ง​พิธีมหา‍สนิท. ระหว่าง​รับ‍ประ‌ทาน​อยู่​นั้น พระ‍ …

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ หรือพิธีมหาสนิท(อังกฤษ:Eucharist; Holy Communion) คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิก, อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และโปรเตสแตนต์บางคณะเรียกว่าศีลมหาสนิท เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ เพื่อแสดงถึงการร่วมสนิทกับพระเยซู โดยการรับประทานขนมปัง (สัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์) และไวน์ (สัญลักษ…

มหา สนิท

19. พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ | จังหวัดตรัง – WordPress.com

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ | จังหวัดตรัง – WordPress.com พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธ์เป็นพิธีสำคัญหนึ่งในสองพิธีที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตั้งไว้ให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์ทุกคนได้ทำ คริสเตียนโปรเทสแตนท์ทั่วโลกถือว่าพิธี ( …

ทุกปีคริสเตียนทั่วโลกจะจัดให้วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันระลึกถึงมหาสนิทศักดิ์สิทธ์ (Holy Communion) ที่พระเยซูได้มีพระบัญชาไว้
พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธ์เป็นพิธีสำคัญหนึ่งในสองพิธีที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตั้งไว้ให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์ทุกคนได้ทำ คริสเตียนโปรเทสแตนท์ทั่วโลกถือว่าพิธี (Sacrament of t…

มหา สนิท

20. พิธีมหาสนิท – iChurch

พิธีมหาสนิท – iChurch ความหมายของพิธีมหาสนิทนั้น คือ การที่เราจะเข้ามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ และมีส่วนร่วมในกายของพระคริสต์ (1โครินธ์ 10:16-17). ไทย 1971.

We use cookies to enhance your user experience. Access to this website assumed that you accept How we use cookies and your information, according to our Privacy Policy.

มหา สนิท

21. พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ – ยูเนี่ยนพีเดีย

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ – ยูเนี่ยนพีเดีย ีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, …

ีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 248 หรือพิธีมหาสนิท(Eucharist; Holy Communion) คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิก, อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และโปรเตสแตนต์บางคณะเรียกว่าศีลมหาสนิท เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริ…

มหา สนิท

22. พิธีมหาสนิท – emunah-in-yeshua

พิธีมหาสนิท – emunah-in-yeshua พระคัมภีร์ฉบับรากของภาษาไม่มีคำว่า มหาสนิท แต่บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาจะโต้แย้งในเรื่อง คำว่า “มหาสนิท” ครับ : ในภาษาเดิม พระองค์ตรัสว่าพระองค์คือ …

พระคัมภีร์ฉบับรากของภาษาไม่มีคำว่า มหาสนิท แต่บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาจะโต้แย้งในเรื่อง คำว่า “มหาสนิท” ครับ

23. พิธีมหาสนิท – Belong to the Truth Jesus Christ – New Mana

พิธีมหาสนิท – Belong to the Truth Jesus Christ – New Mana “พิธีมหาสนิท เป็นพิธีที่ประชากรของพระเจ้ากระทำเพื่อระลึกถึงพันธสัญญาและฟื้นสัมพันธภาพกับพระองค์ และความเป็นหนึ่งเยวกันกับประชากร …

1.ความหมายของพิธีมหาสนิท

“พิธีมหาสนิท เป็นพิธีที่ประชากรของพระเจ้ากระทำเพื่อระลึกถึงพันธสัญญาและฟื้นสัมพันธภาพกับพระองค์ และความเป็นหนึ่งเยวกันกับประชากร ในการประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา คณะธรรมกิจคริสตจักรท้องถิ่นหรือคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคเป็นผู้กำหนดวัน เวลาเ…

มหา สนิท

24. เจ้าภาพถวายตัวในช่วงพิธีมหาสนิทครั้งแรก ภาพสต็อก – iStock

เจ้าภาพถวายตัวในช่วงพิธีมหาสนิทครั้งแรก ภาพสต็อก – iStock ดาวน์โหลดภาพเจ้าภาพถวายตัวในช่วงพิธีมหาสนิทครั้งแรกนี้ตอนนี้ และค้นหาคลังภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์ของ iStock เพิ่มเติมที่มีรูปภาพการถ่ายภาพ …

iStockเจ้าภาพถวายตัวในช่วงพิธีมหาสนิทครั้งแรก ภาพสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – การถ่ายภาพ – ภาพ, ขนมปังเวเฟอร์, ความจงรักภักดี – อารมณ์เชิงบวกดาวน์โหลดภาพเจ้าภาพถวายตัวในช่วงพิธีมหาสนิทครั้งแรกนี้ตอนนี้ และค้นหาคลังภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์ของ iStock เพิ่มเติมที่มีรูปภาพการถ่ายภาพ – ภาพที่สามารถดาว…

25. กิจกรรมระลึกวันก่อตั้งพิธีมหาสนิท (29/03/2018)

กิจกรรมระลึกวันก่อตั้งพิธีมหาสนิท (29/03/2018) ในวันที่ 29 มีนาคม 2018 คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน … วิริยะ ทิพยวรการกูร และประกอบพิธีมหาสนิทโดย ศาสนาจารย์ยุทธภัณฑ์ พินิจ …

ในวันที่ 29 มีนาคม 2018 คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรม “ระลึกวันก่อตั้งพิธีมหาสนิท” ซึ่งเป็นการระลึกถึงเทศกาลอีสเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสระลึกถึงช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์ก่อตั้งพิธีมหาสนิทเป็นครั้งแรก โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการให้นักศึกษาพิจารณาตัวเองที่หน้ากระจกเพื่อร…

26. พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ – Vozz

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ – Vozz ในนิกายโปรเตสแตนต์ กล่าวคำที่ใช้ในพิธีมหาสนิทตามพระวรสารนักบุญลูกา ส่วนนิกายโรมันคาทอลิก กล่าวคำที่ใช้ในพิธีมหาสนิทเฉพาะตามที่พระศาสนจักรคาทอลิกกำหนด. ที่มา …

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ หรือพิธีมหาสนิท(อังกฤษ: Eucharist; Holy Communion) คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิก, อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และโปรเตสแตนต์บางคณะเรียกว่าศีลมหาสนิท เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ เพื่อแสดงถึงการร่วมสนิทกับพระเยซู โดยการรับประทานขนมปัง (สัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์) และไวน์ (สัญลัก…

27. พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ – วิกิภาษาไทย

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ – วิกิภาษาไทย พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์[1] หรือพิธีมหาสนิท[2][3](อังกฤษ: Eucharist; Holy Communion) คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิก, อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ …

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์[1] หรือพิธีมหาสนิท[2][3](อังกฤษ: Eucharist; Holy Communion) คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิก, อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และโปรเตสแตนต์บางคณะเรียกว่าศีลมหาสนิท[1][4] เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ เพื่อแสดงถึงการร่วมสนิทกับพระเยซู โดยการรับประทานขนมปัง (สัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์) แ…

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ มหา สนิท

สังเคราะห์: Interconex

Back to top button