Wiki Thai

25 ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล 10/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล

1. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลที่ดี … 001.gif เป็นข้อมูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทใด … ข้อใดเป็รความหายของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องมากที่สุด.

10. ข้อใดคือข้อดีของข้อมูลปฐมภูมิ

2. ลักษณะของข้อมูลที่ดี – การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะของข้อมูลที่ดี – การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะของข้อมูลที่ดี · 1. มีความถูกต้อง · 2. มีความสมบูรณ์ · 3. ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ · 4. ทันต่อความต้องการใช้งาน · 5. มีความทันสมัย …

                 2. มีความสมบูรณ์  ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จะทำให้เราสามารถประมวลผลแล้งได้ผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์ด้วย เช่น ในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ถ้าเราสนใจเฉพาะผลการเรียนห…

3. 1.5 คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี – สาระน่ารู้ทางสถิติ

1.5 คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี – สาระน่ารู้ทางสถิติ คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี ข้อมูลที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญๆ ดังนี้คือ · 1. · 2. ความทันเวลา · 3. ความสมบูรณ์ครบถ้วน · 4. ความกระทัดรัด · 5. ความตรงกับความ …

5. ความตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (relevance) ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาควรเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้

ข้อมูลต้องการใช้ และจำเป็นต้องรู้ / ทราบ หรือเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผน

ก…

ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล

4. คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี | เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี | เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี · 1) ความถูกต้อง เพราะข้อมูลที่ได้ต้องนำไปใช้ในการตัดสินใจ หากข้อมูลไม่มีความถูกต้องแล้วก็จะก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา · 2) ความรวดเร็วและ …

                             การจัดเก็บข้อมูลจำเป็นต้องมีแผนในการดำเนินการหรือกล่าวได้ว่าการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ประโยชน์องค์กรจำเป็นต้องลงทุนทั้งในด้านตัวข้อมูล เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรขึ้นมารองรับร…

interconex/site/ampma964/_/rsrc/1477542395495/config/app/images/customLogo/customLogo.gif?revision=10″ alt=”ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล”>

5. คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี – ampma964 – Google Sites

คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี – ampma964 – Google Sites คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี … 2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน (Update) ข้อมูลที่ดีจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การได้มาของข้อมูล จำเป็น …

          การจัดเก็บข้อมูลจำเป็นต้องมีแผนในการดำเนินการ  หรือกล่าวได้ว่าการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ประโยชน์  องค์กรจำเป็นต้องลงทุนทั้งในด้านตัวข้อมูล  เครื่องจักร  และอุปกรณ์  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรมารองรับระบบ  &…

6. Digital Literacy คืออะไร – สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

Digital Literacy คืออะไร – สำนักงาน ก.พ. (OCSC) Digital literacy คืออะไร. ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ …

Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญ สำหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วนราชการสร้างคุณค่า (Value Co-creation) และความคุ้ม…

ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล

7. คุณลักษณะและกระบวนการเจาะ Big Data มาใช้งาน | Aware Group

คุณลักษณะและกระบวนการเจาะ Big Data มาใช้งาน | Aware Group Big Data มีคุณลักษณะสำคัญอยู่ 4 อย่างคือ ต้องเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากขนาดมหาศาล (Volume) มีความซับซ้อนหลากหลาย (Variety) มักจะเปลี่ยนแปลงอย่าง …

Photo credit: freepik.com

ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล

8. ข้อมูล (Data) หมายถึงอะไร ? มีความสำคัญอย่างไร

ข้อมูล (Data) หมายถึงอะไร ? มีความสำคัญอย่างไร สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผล อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ยหรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อ …

ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล

9. ข้อมูลขนาดใหญ่: คืออะไรและทำไมจึงสำคัญ | SAS

ข้อมูลขนาดใหญ่: คืออะไรและทำไมจึงสำคัญ | SAS Big Dataเป็นคำศัพท์คำหนึ่งซึ่งอธิบายถึงปริมาณข้อมูลที่มหาศาล ทั้งแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ซึ่งปะปนอยู่มากมายในการทำธุรกิจในแต่ละวัน …

Telematics, ข้อมูลเซ็นเซอร์, ข้อมูลสภาพอากาศ, โดรน และข้อมูลภาพทางอากาศ – ผู้รับประกันได้รับการไหลเข้าจนเอ่อล้นของข้อมูลขนาดใหญ่ การรวมข้อมูลขนาดใหญ่เข้ากับการวิเคราะห์เป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ที่สามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้บริษัทประกันภัยประเมินควา…

ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล

10. การเตรียมข้อมูลคืออะไร – อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูล – AWS

การเตรียมข้อมูลคืออะไร – อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูล – AWS การเตรียมข้อมูลคืออะไร. การเตรียมข้อมูลเป็นกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลดิบเพื่อให้เหมาะกับการประมวลผลและการวิเคราะห์เพิ่มเติม ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ …

เครื่องมือการเตรียมข้อมูล Amazon SageMaker ช่วยองค์กรให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกทั้งจากข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Amazon SageMaker Data Wrangler เพื่อทำให้การเตรีบมข้อมูลที่มีโครงสร้างง่ายขึ้นด้วยการสร้างข้อมูลเป็นภาพในตัวผ่านอินเทอร์เฟซแบบภาพและไม่ใช้โค้ด SageMaker D…

ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล

11. ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน – myAccount Cloud

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน – myAccount Cloud งบการเงินจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ก็ต่อเมื่องบการเงินนั้นมี … จึงไม่ใช่เหตุผลที่จะละเว้นการแสดงข้อมูลที่แม้ว่าจะมีความซับซ้อน …

1) ความเข้าใจได้ (Understandability) ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องมีข้อสมมุติว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าว&nb…

12. Cloud Computing คืออะไร? – คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Cloud Computing คืออะไร? – คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการ Cloud Computing มีหลากหลายรูปแบบ แต่ในที่นี้ เราขอพูดถึงรูปแบบหลักๆ 3 แบบได้แก่. Software as a Service (SaaS). เป็นการที่ใช้หรือเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์ …

Cloud Computing คือบริการที่เราใช้หรือเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้บริการ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน โดยที่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ Hardware และ Software เองทั้งระบบ ไม่ต้องวางระบบเครือข่ายเอง ลดความรับผิดชอบในการดูแลระบบลง (เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลให้เอง) แถมตอ…

13. กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process)

กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) กระบวนการเทคโนโลยีคืออะไร. ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมายตามเงื่อนไขและปัจจัยในการดำรงชีวิตของแต่ละคน ทำให้บางครั้งมนุษย์ต้องพบ …

การปรับปรุงแก้ไข เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นทดสอบว่าควรปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการในส่วนใด ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร แล้วจึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนนั้น จนกระทั่งชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการสอดคล้องตามแบบที่ถ่ายทอดความคิดไว้ ทำงานหรือใช้งานได้ ในขั้นตอนนี้อาจจำเป็นต้องกลับไปที่ขั…

14. ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Open Data

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Open Data ประเภทของ License ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ data.go.th คืออะไร … ตลอดจนการนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำการวิจัยค้นคว้าเชิงข้อมูลก็สามารถทำได้ไม่ติดข้อจำกัดใดๆ …

Open data จำเป็นที่จะต้องเปิดกว้างในทางเทคนิคเช่นเดียวกับในทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลจะต้องมีความพร้อมในการใช้งานในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ โดยยังพิจารณาใน 3 ประเด็นหลักคือ
1. ความพร้อมใช้งาน – ข้อมูลควรจะมีราคาไม่มากกว่าค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาข้อมูล ซึ่งควรจะเป็นการให้ดาวน์โหลดฟรีจากอิน…

15. การสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ก็แสดงว่าการสื่อสารนั้นไม่ประสบความสำเร็จ กล่าวคือไม่มีการสื่อสารเกิดขึ้นนั่นเอง. 3. ช่องสัญญาณ (channel) ในที่นี้อาจจะหมายถึงสื่อกลางหรือตัวกลาง …

             
3. ช่องสัญญาณ  (channel)  ในที่นี้อาจจะหมายถึงสื่อกลางหรือตัวกลางที่ข่าวสารเดินทางผ่าน 
อาจจะเป็นอากาศ  สายนำสัญญาณต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งของเหลว  เช่น 
น้ำ  น้ำ…

16. การประเมินผล

การประเมินผล การประเมินผล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลของการดำเนินงาน … ในการประเมินผลแต่ละข้อ วิธีการที่ผู้เขียนนิยมใช้ในการกำหนดข้อมูลที่จะต้องรวบรวม คือ …

                 
3.5.2 การปฏิบัติตามแผน

เมื่อได้วางแผนไว้อย่างดีแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ คือ

(1) เก็บรวบรวมข้อมูลตามเทคนิคที่กำหนดไว้  (2) ประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
 (3…

ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล

17. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – Kinto

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – Kinto สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … เพื่อการดำเนินการใด ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ …

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ ให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม โดยการเปิดเผยและการดำเนินการอื่นที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มค…

18. การประมวลผลระบบคลาวด์คืออะไร – Experience – Dropbox

การประมวลผลระบบคลาวด์คืออะไร – Experience – Dropbox พูดง่ายๆ ที่สุดก็คือ คลาวด์เป็นโซลูชันพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิจิทัล … (SaaS) หมายถึงซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่ทำงานผ่านคลาวด์ ตัวอย่างเช่น Hellosign …

เมื่อคุณบันทึกไฟล์บนคลาวด์ จะเท่ากับว่าคุณกำลังจัดเก็บไฟล์ดังกล่าวไว้แบบออนไลน์ ใครก็ตามที่มีทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมก็สามารถโฮสต์คลาวด์ของตนเองได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ได้มีค่าใช้จ่ายต่ำอย่างแน่นอน ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการใช้การบริการคลาวด์ เราก็กำลังพูดถึงการบริการระดับสูงที่จัด…

19. บทที่ 2 ประเภทของการวิจัย

บทที่ 2 ประเภทของการวิจัย 2. พิจารณาจากลักษณะของข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่. 2.1 เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติ 2.2 เชิง …

2.1 กรณีศึกษา (Case Study) เป็นการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ เพื่อต้องการทราบรายละเอียดของทุกแง่มุมในเรื่องที่ต้องการศึกษานั้น ๆ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี มิได้มุ่งในเรื่องปริมาณ เป็นการศึกษาเพื่อทราบรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
2.2 ศึกษาเปรียบเทียบผลเพื่…

ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล

20. คุณสมบัติ 10 ประการ ของผู้ประกอบการที่ดี – Prosoft Comtech

คุณสมบัติ 10 ประการ ของผู้ประกอบการที่ดี – Prosoft Comtech กล่าวคือ ผู้ประกอบการจะรู้ดีกว่า “ธุรกิจ” กับ “ความเสี่ยง” เป็นของที่ควบคู่กัน และจะทราบดีว่าควรจะเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน เพราะการที่มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจน้อย …

     หลายคนเชื่อว่าการเป็นผู้ประกอบการนั้นจะพบกับความเสี่ยงสูงอยู่เสมอจึงทำให้หลายคนท้อตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น  หรือล้มเลิกโครงการในการทำธุรกิจตนเองแล้วกลับไปเป็นลูกจ้างต่อก็มี  ความเชื่อเช่นนี้อาจไม่ใช่ความเป็นจริงนัก  เนื่องจาก 2 ใน 3 ของผู้ที่ต้องการทำธุรกิจของ…

21. GIS Database

GIS Database 1. ประเภทข้อมูลในระบบ GIS. ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยข้อมูล 2 รูปแบบ คือ. 1.1 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ …

ที่มา
1. ทวี ทองสว่าง .
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2520
2. จารุณี ดีเลิศ. เอกสารประกอบการอบรม GIS เบื้องต้น
. โรเนียมเย็มเล่ม
3

www.GIS2me.com
4.

www.gistda.or.th
5.

22. การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication) … กล่าวคือ สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกและ …

                                                                                     …

23. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร สำคัญแค่ไหน – DIP360

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร สำคัญแค่ไหน – DIP360 “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิด สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจานวนมากจนสร้างความ …

เมื่อเราพอจะเข้าใจหรือทราบความหมายของ ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว กระบวนการจัดการข้อมูลของเราจึงต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับข้อมูลเหล่านี้ ซึ่ง SMEs ควรจะเริ่มจากการทำการสำรวจ ข้อมูลภายในธุรกิจที่นำมาใช้ว่ามีข้อมูลใดที่เข้าข่าย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ จึงนั้นจึงได้เริ่มกระบวนการจัดการ ซึ่งอาจจะปรึกษากับ…

24. คุณสมบัติของข้อมูล – KruMontree.com

คุณสมบัติของข้อมูล – KruMontree.com ความสมบูรณ์ ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์คือข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งจะขึ้นกับวิธีการรวบรวมข้อมูลและวิธีการประมวลผล ดังนั้นใน การดำเนินการรวบรวม …

      การจัดเก็บข้อมูลจำเป็นต้องมีแผนในการดำเนินการ
หรือกล่าวได้ว่าการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ประโยชน์ องค์การจำเป็นต้องลงทุน
ทั้งในด้านตัวข้อมูล เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรขึ้นมารองรับระบบ
เพื่อให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิ…

ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล

25. ความหมายและประเภทของข้อมูลและ สารสนเทศ

ความหมายและประเภทของข้อมูลและ สารสนเทศ ข้อมูล(Data) คือ สิ่งต่าง ๆ หรือข้อเท็จจริง ที่ได้รับจากประสาทสัมผัสหรือสื่อต่าง ๆที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ หรือการประมวลผล โดยข้อมูลอาจเป็นตัวเลข สัญลักษณ์ ตัว …

3. การแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บในในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    มีลักษณะคล้ายการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล  แต่มีการแยกลักษณะข้อมูลตามชนิดและนามสกุล
ของข้อมูลนั้น ๆ  ได้แก่
                – …

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ข้อ ใด ไม่ใช่ ลักษณะ ที่ ดี ของ ข้อมูล

สังเคราะห์: Interconex

Interconex

INTERCONEX Training and Study Abroad Counseling Center เป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมส่งเสริมการศึกษา หมายเลขใบอนุญาต 7438/CN – SGD&DT.... #interconex #daotaointerconex #trungtamduhoc #tuvanduhoc ข้อมูลติดต่ออินเตอร์โคเน็กซ์ เว็บไซต์: https://interconex.edu.vn/ โทรศัพท์: 0906219208 อีเมล: info.interconex@gmail.com ที่อยู่: Alley 24 Vo Chi Cong Street, Nghia Do, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Back to top button