Wiki Thai

25 กระบวนการ ทางการ ตลาด 03/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ กระบวนการ ทางการ ตลาด บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: กระบวนการ ทางการ ตลาด 3. ส่วน, ส่วนผสมทางการตลาด, กระบวนการบริหารการตลาด มีกี่ขั้นตอน, การวางแผนทางการตลาด หมายถึง, ขั้นตอนการวางแผนการตลาด 10 ขั้นตอน, กระบวนการ การตลาด เริ่ม ต้น และ สิ้นสุด อย่างไร, ขั้นตอนการวางแผนการตลาด, การวางแผนการตลาดมีอะไรบ้าง

กระบวนการ ทางการ ตลาด

รูปภาพสำหรับคำหลัก: กระบวนการ ทางการ ตลาด

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ กระบวนการ ทางการ ตลาด

1. The Marketing Process กระบวนการทางการตลาด – MBA HOLIDAY

The Marketing Process กระบวนการทางการตลาด – MBA HOLIDAY ตลาดของคู่แข่ง การจัดทำกลยุทธ์ และยุทธวิธีในการกำหนดส่วนประสมทางการตลาดที่ ระบุ The “Four Ps” – product, price, place, promotion (seller …

5. พัฒนาส่วนประสมทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ส่วนประสมคู่แข่งและแนวทางการทำตลาดของคู่แข่ง การจัดทำกลยุทธ์ และยุทธวิธีในการกำหนดส่วนประสมทางการตลาดที่ระบุ The “Four Ps” – product, price, place, promotion (seller viewpoint) P ทั้ง 4ในมุมมองของผู้ขาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์/บริการ ราคา สถานที่/ช่องทางการจัดจำหน…

2. การตลาด – วิกิพีเดีย

การตลาด – วิกิพีเดีย การตลาดอาจถูกมองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การและกลุ่มกระบวนการเพื่อการผลิต การส่งสินค้าและการสื่อสารคุณค่าไปยังลูกค้า และการจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้า ในทางที่เป็น …

การเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคและก้าวนำหน้าความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นหน้าที่หลักของนักการตลาดทุกคน อีกทั้งการเข้าใจ “สิ่งแวดล้อมทางการตลาด” (Marketing Environment) เพื่อให้รับรู้ถึงความกังวลต่าง ๆ แรงกระตุ้นต่าง ๆ ของลูกค้า รวมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค…

กระบวนการ ทางการ ตลาด

3. กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ที่น่าสนใจ บางอย่างคุณอาจคาดไม่ถึง

กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ที่น่าสนใจ บางอย่างคุณอาจคาดไม่ถึง กลยุทธ์การตลาด 8P คือ กลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานทางการตลาดจากนักธุรกิจทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถเห็นผลลัพธ์ …

1. ขอบเขต กลยุทธ์การทางการตลาดจะต้องมีขอบเขตของการดำเนินงานที่ครอบคลุม รวมทั้งจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนสำหรับการปฏิบัติงานที่มีส่วนข้องเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อย่างชัดเจน
2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมทั้งกำหนดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานให้ชัดเจน…

4. Marketing Process – การตลาด

Marketing Process – การตลาด Marketing Process คือ กระบวนการทางการตลาด อย่าสับสนกับ Market Plan นะครับเพราะมันเป็นคนละตัวกัน โดยกระบวนการทางตลาดทางอาจารย์บอกให้เขียนก็ให้ดู …

Place Strength = มีช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศPlace Weak = มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าสูง

กระบวนการ ทางการ ตลาด

5. การพัฒนาแผนทางการตลาด – Shopify Help Center

การพัฒนาแผนทางการตลาด – Shopify Help Center คู่มือสั้นๆ สำหรับการจัดทำแผนทางการตลาด. … ช่วยให้คุณค้นพบกลวิธีทางการตลาดที่เหมาะสมกับร้านค้าของคุณได้อย่างง่ายดายในแต่ละช่วงของกระบวนการขายสินค้าของคุณ …

คุณอาจจะต้องใช้กลวิธีเป็นจำนวนมากในการที่จะดึงดูดและรักษาลูกค้าเอาไว้ แต่ละกลวิธีที่ว่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ และแผนทางการตลาดก็คือสิ่งที่จะแสดงให้เห็นภาพคร่าวๆ ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์ต่างๆ อย่างไรและเมื่อใด แผนทางการตลาดจะช่วยเหลือคุณในการตัดสินใจว่าใครคือกลุ่มผู้คนที่คุณจะพยายาม…

6. กระบวนการทางการตลาด – Marketing Concept ภาพรวมของการตลาด

กระบวนการทางการตลาด – Marketing Concept ภาพรวมของการตลาด กระบวนการทางการตลาด … “กระบวนการทางการตลาด” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด, กำหนดยุทธศาสตร์(กลยุทธ์) ทางการตลาด, วางแผนงานและ …

“การวางแผนการตลาดเชิงยุทธ์” สำ หรับธุรกิจแต่ละรูปแบบ ต้องประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ คือ นิยามภารกิจของธุรกิจ,วิเคราะห์สถานการร์แวดล้อมภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ, วิเคราะห์สถานการแวดล้อมภายในด้านจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ, กำหนดเป้าหมาย, กำหนดยุทธศาสตร์(กลยุทธ์), กำหนดแผนงานสนับสนุน(โดยละเอียด…

7. เรื่องที่ 1.1.2 ความหมายของการตลาดและการจัดการการตลาด

เรื่องที่ 1.1.2 ความหมายของการตลาดและการจัดการการตลาด ความหมายที่หนึ่ง คือ การตลาด (Marketing) เป็นกระบวนการทางสังคมซึ่งแต่ละคน/แต่ละกลุ่ม ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ คือ สินค้าหรือบริการโดยผ่านระบบการ …

ความหมายที่สอง  
คือ  การตลาดหรือการจัดการการตลาด  (Marketing Management) 
เป็นกระบวน
การการวางแผน 
การบริหาร  แนวคิด    สินค้า  
การตั้งราคา   การจัดจำหน่าย
  และการส่งเสริม…

กระบวนการ ทางการ ตลาด

8. Top 32 กระบวนการ ทางการ ตลาด Marketing Process 27937 …

Top 32 กระบวนการ ทางการ ตลาด Marketing Process 27937 … Lowest rated: 1 ⭐; Summary of article content: Articles about กระบวนการทางการตลาด Marketing Process – GotoKnow Updating … Most searched …

1. การวิเคราะห์-วิจัยตลาด หาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเข้าใจผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และสิ่งที่เขาต้องการ การทบทวนสถานะของธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ตลาด และอุตสาหกรรม ในระดับมหภาค และจุลภาค2. การวิเคราะห์ และ พัฒนากลยุทธ์การตลาด ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ ได้แก่ การวางเป้าประสงค์ของบริษัท การวิเคราะห์หน่ว…

กระบวนการ ทางการ ตลาด

9. แผนการตลาด – การเป็นผู้ประกอบการ – Google Sites

แผนการตลาด – การเป็นผู้ประกอบการ – Google Sites ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ได้แก่ สินค้าหรือบริการ (Product) ราคา (Price) … และการตอบสนองต่อ กระบวนการทางการตลาดที่คล้ายคลึงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน …

    3. กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) หมายถึง แนวทางในการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ได้แก่ เป้าหมายทางการตลาด และส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่

กระบวนการ ทางการ ตลาด

10. ทำความรู้จัก กลยุทธ์ทางการตลาด สมัยใหม่ที่น่าสนใจ บางอย่างคุณ …

ทำความรู้จัก กลยุทธ์ทางการตลาด สมัยใหม่ที่น่าสนใจ บางอย่างคุณ … กลยุทธ์การตลาด 8P คือ กลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานทางการตลาดจากนักธุรกิจทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นกระบวนการทำงานที่ …

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาวางแผนให้ดี เนื่องจากช่องทางกระจายสินค้าที่เลือกใช้ สามารถส่งผลต่อกำไรโดยรวมที่ผู้ประกอบการจะได้รับ โดยช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาดในปัจจุบันมีอยู่สองรูปแบบ ได้แก่ การขายผ่านพ่อค้าคนกลางและการขายสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งช่องทางการขายสู่…

กระบวนการ ทางการ ตลาด

11. กระบวนการทางการตลาด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค …

กระบวนการทางการตลาด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค … กระบวนการทางการตลาด, [krabūankān thāng kān talāt] (n, exp) EN: marketing process. เพิ่มคำศัพท์. ทราบความหมายของคำศัพท์ …

| Time: 0.0096 seconds, 1 results, cache age: 21.128 (clear)

กระบวนการ ทางการ ตลาด

12. 10 เทคนิคการวางแผนการตลาดที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง?

10 เทคนิคการวางแผนการตลาดที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง? 1. ตั้งเป้าหมายทางการตลาด · 2. ทำ Landscape Research รู้จักตัวเองและรู้จักตลาด · 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน (Target Customer) · 4. เข้าใจ Sales Funnel และ …

ก่อนที่จะสร้างแผนการตลาดขึ้นมาได้ เราต้องตั้งเป้าหมายทางการตลาดขึ้นมาก่อน เพื่อให้ธุรกิจรู้ว่าเราต้องการอะไร และจะได้นำเป้าหมายมาแตกรายละเอียด ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อการดำเนินแผนการไปจนจบได้

กระบวนการ ทางการ ตลาด

13. ขั้นตอน วิจัยทางการตลาด (Market Research) ฉบับจับมือทำ!

ขั้นตอน วิจัยทางการตลาด (Market Research) ฉบับจับมือทำ! วิจัยตลาด คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด …

เมื่อมีข้อมูลที่ดีมีคุณภาพมากพอแล้ว เราควรกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนงานปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถือเป็นกลยุทธ์เครื่องมือในการใช้แข่งขัน การใช้กำหนดส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นพื้นฐานในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

14. 7 Step สู่แผนการตลาด – Taokae MAI

7 Step สู่แผนการตลาด – Taokae MAI Step ที่ 1 : กำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า · Step ที่ 2 : วางตำแหน่งสินค้าหรือบริการ · Step ที่ 3 : พัฒนาเครื่องสือในการสื่อสารทางการตลาด · Step ที่ 4 : กำหนดเป้าหมาย …

ผมยกตัวอย่างหากสินค้าเราขายรถเบนส์ กลุ่มลูกค้าที่เราเลือก เป็นกลุ่มผู้บริหาร เจ้าของกิจการที่มีรายได้เกินเดือนละ 1 แสนบาท แต่เรากลับนำสินค้าของเราไปออกบูธ แสดงสินค้าในห้าง Modern Trand อย่างเช่น Lotus,Big C อย่างนี้ก็น่าจะเป็นการนำเสนอสินค้าไม่ตรงกลุ่ม วางตำแหน่งทางการตลาดที่ผิดครับ

15. กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ. ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเลในภาพรวม พบว่า …

16. กระบวนการทางการตลาด – Interesting about everything

กระบวนการทางการตลาด – Interesting about everything กระบวนการทางการตลาด. กระบวนการของ การตลาด เป็นการดำเนินการที่ต้องการหาโอกาสทางธุรกิจในตลาด วิเคราะห์ เลือกกลุ่ม และกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้.

กระบวนการของ การตลาด เป็นการดำเนินการที่ต้องการหาโอกาสทางธุรกิจในตลาด วิเคราะห์ เลือกกลุ่ม และกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้

17. การจัดการตลาด ความหมายการจัดการตลาด กระบวนการการจัดการตลาด

การจัดการตลาด ความหมายการจัดการตลาด กระบวนการการจัดการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ กระบวนการบริหารทรัพยากรและความสามารถขององค์กรให้เหมาะสมกับโอกาสทางการตลาดในระยะยาว การวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategic Planning) การ …

3

กระบวนการการจัดการตลาดการบริหารการตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด – วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด (SWOT) -การวางแผนการตลาด – การวางแผนกลยุทธ์การตลาด (4P’s) -การปฏิบัติการ/ การควบคุมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การออกแบบ 4 P’s -ส่วนปร…

18. วิธีการสร้างแผนการตลาด – Nanosoft

วิธีการสร้างแผนการตลาด – Nanosoft Nanosoft Article : บทความทางธุรกิจ · 1. ส่วนแบ่งการตลาดของคุณ · 2. เลือกเป้าหมายทางการตลาด · 3. พัฒนาแบบจำลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค · 4. จัดทำส่วนประสม …

2. เลือกเป้าหมายทางการตลาด
หลังจากที่คุณทราบส่วนแบ่งการตลาดของคุณแล้ว คุณจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเป็นกลุ่มเฉพาะของลูกค้าซึ่งมีผลโดยตรงต่อการจัดการทางการตลาดของคุณ ควรระลึกว่าขนาดที…

19. การ ตลาด สำหรับ ธุรกิจ บริการ – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การ ตลาด สำหรับ ธุรกิจ บริการ – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 6. กระบวนการในการให้บริการ (Process : P6). 7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence : P7). ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ …

   ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ (Service Marketing Mix) จะมีส่วนเพิ่มเติมจากส่วนประสมทางการตลาดของของสินค้า โดยพื้นฐานที่เหมือนกันประกอบด้วย 4P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีส่วนประสมอีก 3 ส่วน ได้แก่ People, Pr…

กระบวนการ ทางการ ตลาด

20. เขียนแผนการตลาด เพื่อการทำกำไรอย่างยั่งยืน | SoftBankThai

เขียนแผนการตลาด เพื่อการทำกำไรอย่างยั่งยืน | SoftBankThai การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด … กลยุทธ์ทางการตลาดถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ … โดยอธิบายกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ที่เราจะลงมือทำงานจริงๆ …

       นี่คือส่วนที่เราจะอธิบายว่าเราจะนำกลยุทธ์การตลาดที่กำหนดไว้มาทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร โดยอธิบายกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ที่เราจะลงมือทำงานจริงๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งองค์ประกอบของแผนที่ดีต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้ “ทำอย่าง…

กระบวนการ ทางการ ตลาด

21. New Marketing Plan: MarTech Plan แนวทางการวางแผนการ …

New Marketing Plan: MarTech Plan แนวทางการวางแผนการ … New Marketing Plan: MarTech Plan แนวทางการวางแผนการตลาดสมัยใหม่ ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการตลาด ขอเริ่มด้วย ส่วนของการวางแผนการตลาดก่อนเลยครับ 3 ขั้นตอนการ …

Happy Customer คือคนสำคัญที่จะก่อให้เกิด Word of Mouth ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ธุรกิจต้องให้ความสำคัญและดูแลความสัมพันธ์เป็นอย่างดี ให้รู้สึกมั่นใจและเชื่อถือ ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ กับธุรกิจของเรา อาจเป็นไปในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมทั้งลูกค้าเองและธุรกิจด้วยเพื่อให้เกิดประโย…

กระบวนการ ทางการ ตลาด

22. 10 ข้อสรุปย่อ หลักการ การตลาด + กระบวนการ การวางแผนการตลาด

10 ข้อสรุปย่อ หลักการ การตลาด + กระบวนการ การวางแผนการตลาด 2. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) อาทิ วัตถุประสงค์, วิธีการ, ผลลัพธ์ และการวัดผล (ทำ ตอนสุดท้าย). 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด ( …

3.3 Exchange คือกระบวนการ ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเช่น การกำหนดราคา, การสร้างช่องทางจัดจำหน่าย, การสื่อสาร, การส่งเสริมการขาย ฯลฯ >>> ยอดขาย + กำไร

กระบวนการ ทางการ ตลาด

23. การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) ตอน 1

การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) ตอน 1 การจัดกิจกรรมทางการตลาด หมายถึงการใช้กิจกรรมหรือเหตุการณ์พิเศษ (Special Event) เป็นสื่อกลางในการสร้างความสนใจ โอกาสในการเห็น และการผูกความ …

กระบวนการ ทางการ ตลาด

24. ทำไมต้องทำการตลาด กับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสำคัญของการ …

ทำไมต้องทำการตลาด กับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสำคัญของการ … แม้ว่าบางคนจะคิดว่าความสำคัญของการตลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว แต่พวกเขาก็ไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการทางการตลาด …

การสร้างเว็บไซต์ของ บริษัท ; เว็บไซต์มีบทบาทสำคัญในการทำการตลาดโดยให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ บริษัท เช่นเป้าหมายที่ต้องการประวัติประมาณการทางการเงินผลิตภัณฑ์และบริการและแม้แต่บทวิจารณ์ของลูกค้า สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ซื้อได้รับภาพรวมที่ดีเกี่ยวกับชื่อเสียงและมาตรฐานของ บริษัท ในเครื่องหมาย
ความรู้สึกของกา…

กระบวนการ ทางการ ตลาด

25. 6 เครื่องมือการทำการตลาด!! – เทคนิค การ ทำ เว็บไซต์

6 เครื่องมือการทำการตลาด!! – เทคนิค การ ทำ เว็บไซต์ … และการตลาดมาร่วมกัน ทำให้มีรูปแบบเป็นกระบวนการที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการสื่อสาร และกระบวนการทางการตลาดไว้ด้วยกันอย่างลงตัว.

6. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดสามารถเป็นตัวกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายได้ มักจะถูกใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ กระบวนการ ทางการ ตลาด

สังเคราะห์: Interconex

Interconex

INTERCONEX Training and Study Abroad Counseling Center เป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมส่งเสริมการศึกษา หมายเลขใบอนุญาต 7438/CN – SGD&DT.... #interconex #daotaointerconex #trungtamduhoc #tuvanduhoc ข้อมูลติดต่ออินเตอร์โคเน็กซ์ เว็บไซต์: https://interconex.edu.vn/ โทรศัพท์: 0906219208 อีเมล: info.interconex@gmail.com ที่อยู่: Alley 24 Vo Chi Cong Street, Nghia Do, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Back to top button