Wiki Thai

20 ข้อกําหนดฉบับที่ 30 05/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ข้อกําหนดฉบับที่ 30 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ข้อกําหนดฉบับที่ 30

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ข้อกําหนดฉบับที่ 30

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

1. ประกาศ/มาตรการ – T-OSH

ประกาศ/มาตรการ – T-OSH สำคัญของ พรก.ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหลักๆ มีดังนี้. ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด; ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือมั่วสุมกัน; ห้าม …

       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 ซึ่งให้มีผล…

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

2. DOPA COVID19 – กรมการปกครอง

DOPA COVID19 – กรมการปกครอง ชื่อไฟล์, รายละเอียด. 118.ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ.

108.คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่ ๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

3. พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 46 – กรุงเทพมหานคร

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 46 – กรุงเทพมหานคร พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 46. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46.

ข้อ 2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุม แบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสําหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้ง มาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกําหนด (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้อกําหนด (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เฉพาะกา…

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

4. ไฟเขียว”สวมหน้ากากอนามัย”ตามความสมัครใจ มีผลทันที

ไฟเขียว”สวมหน้ากากอนามัย”ตามความสมัครใจ มีผลทันที เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 46) …

ข้อ 2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุม แบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสําหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้ง มาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกําหนด (ฉบับที่ 77) ลงวันที่ 30 ต…

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

5. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร …

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร … คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1213/2565 ลงวันที่ 30 เม.ย. 65 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนฯในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 79) · ประกาศ …

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3533-5665 ต่อ 26
E-mail : ayutthaya@moi.go.th

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

6. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : Construction …

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : Construction … 30 มิถุนายน 2563 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 11) · 30 มิถุนายน 2563 ข้อกําหนด ออกตามความใน …

Follow Us

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

7. ข้อกำหนด – จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อกำหนด – จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) (ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563). Hits: 71. Web Link …

Copyright 2021 ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

8. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 37)

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 37) ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 …

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย – เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060…

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

9. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 …

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 … ข้อกำหนด ออกตามตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30 ). ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564.

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  เรื่อง พื้นที่่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม  

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

10. [ภาษาไทย] ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด …

[ภาษาไทย] ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด … ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 153 ง ราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563. ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563. PDF · Fullscreen ฝังตัว …

งานนี้และต้นฉบับใด ๆ ที่ผลิตและเผยแพร่โดย Open Development Mekong ในที่นี้ได้รับสัญญาอนุญาตเผยแพร่ภายใต้ CC BY-SA 4.0 บทสรุปข่าวได้อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลตามหลักการใช้งานที่เป็นธรรมและดำรงลิขสิทธิ์โดยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาบนเว็บไซต์ Open Development Mekong (ODM) และฐานข้อมูลนั้นรวบรวมจากเอ…

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

11. ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด มาตรการรับมือโควิด-19 ช่วง “สงกรานต์ …

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด มาตรการรับมือโควิด-19 ช่วง “สงกรานต์ … ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดศบค. ฉบับที่ 43 เกี่ยวกับ มาตรการเทศกาล “สงกรานต์ …

31 มี.ค. 2565 เวลา 11:42 น.2.5k

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

“ราชกิจจาฯ” ออกข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉินผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 ราชกิจจาฯเผยแพร่ ราชกิจจาฯเผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44) …

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลายลง จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในจำนวนที่ลดลง อีกทั้งประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น(Booster Dose) ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแ…

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

13. เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใน …

เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใน … … 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่30).

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-430-6300
email: pr@diw.mail.go.th Copyright DIW-2021

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

14. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร …

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร … วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2022 เวลา 15:36 น. Attachments: Download this file (T_0050.pdf) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 45) …

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202            &n…

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

15. ข้อกำหนดฉบับ 38 มีผลตั้งแต่ 16 พ.ย. พื้นที่แดงเข้มเคอร์ฟิวต่อถึง 30 …

ข้อกำหนดฉบับ 38 มีผลตั้งแต่ 16 พ.ย. พื้นที่แดงเข้มเคอร์ฟิวต่อถึง 30 … ราชกิจจาฯ เผยข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 38 มีผลตั้งแต่ 16 พ.ย. ยังห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงแพร่โควิด-19 …

โดยที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์และแนวทางไว้ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อมุ่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ การกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาพรวมของสถานการณ์…

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

16. ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 32

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 32 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32)

วันเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 12/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 13)

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

17. ราชกิจจาฯ เเพร่ข้อกำหนด ฉบับที่ 37 เปิดทางรับ นทท.ต่างชาติ 1 พ.ย.

ราชกิจจาฯ เเพร่ข้อกำหนด ฉบับที่ 37 เปิดทางรับ นทท.ต่างชาติ 1 พ.ย. วันที่ 30 ต.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ …

สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านไม่เกินเวลา 22.00 นาฬิกา โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกิน ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ…

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

18. กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค – Facebook

กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค – Facebook ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 …

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

19. ประกาศ/คำ สั่ง จังหวัด หนองคาย

ประกาศ/คำ สั่ง จังหวัด หนองคาย ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.หนองคาย ฉบับที่ 3-2564 ลว.21 เมษายน 2564 เรื่อง ข้อกำหนดการปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกันและสกัดกั้นการติดและแพร่เชื้อโรค ในสถานการณ์การ …

ออกแบบและพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย

ข้อกําหนดฉบับที่ 30

20. ข้อกำหนด ฉบับที่ 30 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน2548 (ขยายเวลาบังคับใช้พื้นที่ …

ข้อกำหนด ฉบับที่ 30 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน2548 (ขยายเวลาบังคับใช้พื้นที่ … ข้อกำหนดฉบับที่ 30_ ลว_1 ส.ค.2564. … สถานการณ์ COVID-19 อำเภอเมืองสงขลา ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 … สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร …

259 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 0-7458-1090

แฟ็กซ์ : 0-7458-1090

อีเมล์ : saraban_05901401@dla.go.th

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ข้อกําหนดฉบับที่ 30

สังเคราะห์: Interconex

Interconex

INTERCONEX Training and Study Abroad Counseling Center เป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมส่งเสริมการศึกษา หมายเลขใบอนุญาต 7438/CN – SGD&DT.... #interconex #daotaointerconex #trungtamduhoc #tuvanduhoc ข้อมูลติดต่ออินเตอร์โคเน็กซ์ เว็บไซต์: https://interconex.edu.vn/ โทรศัพท์: 0906219208 อีเมล: info.interconex@gmail.com ที่อยู่: Alley 24 Vo Chi Cong Street, Nghia Do, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Back to top button